Memorandum GDPR

Informačné memorandum

EuroPair, s.r.o.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Týmto dokumentom poskytujeme informácie a poučenia o právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, známeho pod označením „General Data Protection Regulation“, so skratkou „GDPR“.  

Radi by sme Vás uistili, že s osobnými údajmi zaobchádzame s veľkou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje sú chránené v maximálne možnej miere. V spoločnosti sa dodržujú pravidlá, ktoré stanovujú, ktorý konkrétny zamestnanec a za akých podmienok, môže mať prístup k jednotlivým osobným údajom a ako osobné údaje spracovať.

Správca Vašich osobných údajov:

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť EuroPair, s.r.o., IČO: 35739827, DIČ: SK2021374971,so sídlom Mickiewiczova 4, 816 35 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č. 16657/B.

Poverenca pre ochranu osobných údajov (DPO) spoločnosť nemá.

Osobné údaje, ktoré spracovávame, sú uvedené v internom registri osobných údajov. V rámci tohto interného registru osobných údajov sú uvedené tieto informácie:

 • Účel spracovania
 • Kategórie subjektu údajov pre každý účel spracovania
 • Kategórie osobných údajov pre každý subjekt údajov
 • Kategórie príjemcov osobných údajov (pokiaľ sú)
 • Právny základ pre spracovanie osobných údajov
 • Plánovaná doba spracovania
 • Kategórie zdrojov osobných údajov

Ako subjekt údajov máte nasledovné práva:

 • požadovať prístup k osobným údajom, ktoré o Vás ako správca spracúvame v zmysle článku 13, článku 14 a ďalej článku 15 nariadenia GDPR,
 • požadovať opravu alebo zmazanie osobných údajov v zmysle článkov 16 a 17 nariadenia GDPR,
 • požadovť obmedzenia spracovania osobných údajov v zmysle článku 18 nariadenia GDPR
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov článku 21 nariadenia GDPR
 • právo na prevod svojich osobných údajov v zmysle článku 20 nariadenia GDPR
 • právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania, a to vrátane profilovania v zmysle článku 22 nariadenia GDPR
 • odvolať kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 • na oznámenie, že došlo k porušeniu zabezpečenia jeho osobných údajov v zmysle článku 34 nariadenia GDPR
 • právo podať sťažnosť u úradu vykonávajúceho dozor článku 13, článku 14 a ďalej článku 15 nariadenia GDPR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27


Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov:

Ako subjekt údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, bez toho aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase so spracovaním osobných údajov pred jeho odvolaním.

Odvolanie udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov elektronicky:

Odvolanie udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov sa dá previesť písomnou formou na adresu sídla spoločnosti.

Uplatnenie ktoréhokoľvek z Vašich práv uvedených v nariadení GDPR:

Uplatnenie práva musí byť predložené písomne v sídle spoločnosti, s Vašou preukázateľnou identifikáciou a jej autentifikáciou povereným pracovníkom.

Informácie, na ktoré máte ako subjekt údajov právo, Vám poskytneme na základe Vašej žiadosti, taktiež v sídle spoločnosti, po preukázaní Vašej identity a jej autentifikácii.