Memorandum GDPR

Informační memorandum

EuroPair, s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem poskytujeme informace a poučení o právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, se zkratkou „GDPR“.  

Rádi bychom Vás ujistili, že s osobními údaji nakládáme s velkou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře. Ve společnosti se dodržují pravidla, jež stanovují, který konkrétní zaměstnanec a za jakých podmínek, může mít přístup k jednotlivým osobním údajům a jak osobní údaje zpracovávat.

Správce Vašich osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost EuroPair, s.r.o., IČO: 26489881, DIČ: CZ26489881, se sídlem Hrozňatova 2642/25, 615 00 Brno, spisová značka – C 115144 vedená u Krajského soudu v Brně.

Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnost nemá.

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou uvedeny v následujícím interním registru osobních údajů. V rámci tohoto interního registru osobních údajů jsou uvedeny tyto informace:

 • Účel zpracování
 • Kategorie subjektů údajů pro každý účel zpracování
 • Kategorie osobních údajů pro každý subjekt údajů
 • Kategorie příjemců osobních údajů (pokud jsou)
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
 • Plánovaná doba zpracování
 • Kategorie zdrojů osobních údajů

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR,
 • požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR
 • odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním
 • na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení GDPR
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Praha, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7


Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho odvoláním.

Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů elektronicky:

Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést písemnou formou na adresu sídla společnosti.

Uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR:

Uplatnění práva musí být předloženo písemně v sídle společnosti, s Vaší prokazatelnou identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem.

Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž v sídle společnosti po prokázání Vaší identity a její autentizaci.

Děkujeme za přečtení a přejeme pěkný den:-)

Team COOLAGENT