Štatút súťaže „Fotka AuPair“ na Facebooku

ŠTATÚT SÚTAŽE
Organizátorom sútaže je spolocnost EuroPair s.r.o., so sídlom: Mickiewiczova 4, 816 35
Bratislava, ICO: 35739827, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka c.16657/B , (dalej len „Organizátor“)
1. Internetovú sútaž (dalej len „Sútaž“) vyhlasuje a organizuje Organizátor ako
propagacnú sútaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona c. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Sútaž nie je hazardnou hrou.
2. Na úcast v Sútaži a na získanie výhry je spôsobilý obcan Slovenskej a Ceskej
republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, vycestoval na pobyt sprostredkovaný organizátorom
sútaže, uverejnil min. 1 fotografiu podla bodu 4. tohto Štatútu na nástenku („fanpage“)
firemnej stránky COOLAGENT na sociálnej sieti Facebook, klikol na „Like“/ „Páci sa mi
to“ / „To se mi líbi“ (alebo ekvivalent „Like“ v iných jazykoch) pri tejto sútaži a na
užívatelskom konte sociálnej siete Facebook Organizátora Sútaže, poskytol
organizátorovi identifikacné údaje o svojej osobe v urcenom rozsahu a súhlasí s týmto
štatútom a s dalšími podmienkami špecifikovanými Organizátorom, pocas trvania sútaže
(dalej len „sútažiaci”).
3. Prihlásením sa do Sútaže sútažiaci vyjadruje súhlas s týmto štatútom a podmienkami
úcasti v Sútaži. Prihlásenie sa do Sútaže sa stáva platným a úcinným uverejnením min. 1
fotografie podla bodu 4. tohto Štatútu na nástenke firemnej stránky COOLAGENT na
sociálnej sieti Facebook, kliknutím na „Like“/ „To se mi líbi“ (alebo ekvivalent „Like“ v iných
jazykoch) pri tejto sútaži a na užívatelskom konte sociálnej siete Facebook Organizátora
Sútaže.
4. Fotografia musí byt na tému „Cestovanie alebo zážitky z môjho Au Pair pobytu.“
5. Vyhodnotenie Sútaže realizuje Organizátor na základe poctu „like“ pri sútažnej
fotografii, zverejnenej na užívatelskom konte sociálnej siete Facebook Organizátora
Sútaže. Vyhodnotenie zrealizuje Organizátor do termínu 31.08.2017.
6. Výhercu Sútaže a udelenie ceny zverejní Organizátor na svojom konte do 5 dní
nasledujúcich po skoncení Sútaže a priamym kontaktom výhercu Sútaže.
7. Výhrou v Sútaži je letenka v hodnote do 150 EUR do lubovolnej destinácie podla
výberu Sútažiaceho (dalej len „výhra“). Odovzdanie výhry sa realizuje zaslaním výhernej
poukážky na emailovú adresu Sútažiaceho. Výhru je nevyhnutné uplatnit do 31. 12. 2017.
8. Organizátor sútaže nezodpovedá za funkcnost komunikacnej siete poskytovatela
pripojenia do siete internet, nezodpovedá tiež za obsah komentárov, ani za prípadné
dalšie diskusné príspevky k zadaniu. Organizátor nezodpovedá za nedorucenie správ
odoslaných z konta Organizátora na konto Sútažiaceho, nezodpovedá tiež za neodoslanie
správ z konta Sútažiaceho na konto Organizátora. Nerucí za stratu, poškodenie alebo
nedorucenie výhier.
9. Na výhry v Sútaži nie je právny nárok. Výhry nie je možné vymáhat právnou cestou.
10. Organizátor je oprávnený vylúcit Sútažiaceho v prípade, že Sútažiaci nevhodne
okomentuje zadanie alebo jeho komentár bude v rozpore s dobrými mravmi.
11. Organizátor je oprávnený kedykolvek menit tento štatút Sútaže.
12. Výherca si je vedomý, že výhra v Sútaži je príjmom podla ustanovení zákona c.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
13. Tento štatút obsahuje jediné záväzné pravidlá Sútaže a je uložený u Organizátora.
Organizátor sútaže si vyhradzuje právo kedykolvek zmenit štatút Sútaže, vrátane zmeny
doby trvania Sútaže. Zmena štatútu nadobúda platnost jej vytvorením a úcinnost voci
tretím osobám zverejnením na konte Organizátora.
14. Úcastou v Sútaži dáva Sútažiaci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v
rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a telefónne císlo, na dalšie marketingové úcely
Organizátora na dobu neurcitú, ako i na zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Sútažiaci zároven vyjadruje súhlas s tým, aby oznámené
osobné údaje boli použité v plnom rozsahu na vyššie uvedené úcely. Poskytnutie
osobných údajov je dobrovolné. Sútažiaci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov prihlásením sa do Sútaže. Sútažiaci má právo svoj súhlas odvolat, a to písomnou
formou na adresu sídla Organizátora, má právo ich opravit, zablokovat alebo požadovat
ich likvidáciu
15. Vstupom do Sútaže sa Sútažiaci zaväzuje dodržiavat pravidlá Sútaže zakotvené v
tomto štatúte. Vyššie uvedený súhlas Sútažiaceho je súhlasom s bezodplatným použitím
osobných údajov Sútažiaceho v rozsahu (titul, meno priezvisko) v oznamovacích
prostriedkoch a propagacných materiáloch Organizátora sútaže ako aj v internetovom
prostredí, pre úcely ich marketingového využitia, súhlas sa vztahuje aj na obrazové
záznamy. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom
rozsahu je podmienkou pre vyhodnotenie tejto Sútaže a pre úspešné uplatnenie nároku
na výhru v tejto Sútaži.
16. Organizátor Sútaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s
nesprávnymi údajmi poskytnutými Sútažiacim.
17. Sútažiaci si je vedomý, že Organizátor realizuje sútaž ako svoju aktivitu, a nie je
aktivitou spolocnosti prevádzkujúcej Facebook. Sútaž nie je žiadnym spôsobom
sponzorovaná, odobrená ani riadená spolocnostou Facebook a nemá s nou žiaden vztah.
Sútažiaci svojou úcastou v sútaži potvrdzuje, že rozumie, že spolocnost Facebook nemá
voci sútažiacemu žiadne záväzky. Sútažiaci poskytuje údaje o sebe výlucne
Organizátorovi Sútaže a nie spolocnosti prevádzkujúcej Facebook.